תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות הגנת פרטיות לאתר ״Autel Drones״

עדכון אחרוןנובמבר 2021

Anigom מברכים את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובתwww.auteldrones.co.il (״האתר״).

Autel Drones הינה חנות לרכישה מקוונת של רחפנים וציוד נלווה ("המוצרים"). ניתן לרכוש באתר באופן נוח ומאובטח את המוצרים המוצעים לרכישה באתר ולקבל אותם עד הבית במשלוח ארוז בקפידהכמו כןהאתר מספק מידע אודות המוצרים המוצעים לרכישה באתר.

 1. השימוש באתר:

  1. תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינךבין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרימחשבי טאבלט וכיו"בכמו כן הם חלים על השימוש באתר ו/או באתרים קשורים באמצעות אפליקציה או כל אמצעי אחרקרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידהשכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).

  2. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

  3. הגלישה באתר מותרת בכל גילהרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבדרכישה של קטין מתחת לגיל 18 באתר מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

  4. ככללהגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמהוהוא פתוח לכל גולשמבלי לגרוע מן האמור לעילהאתר שומר על זכותו למנוע מגולש אשר לא נרשם לאתר גישה לשירותים מסוימים באתרמכל סיבה או נימוק שהואבשיקול דעתו הבלעדיללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו.

  5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהולא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותןתקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

 2. קניין רוחני:

  1. אלא אם צוין במפורש אחרתכל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתרלרבותעיצוביםתמונותשמעוידאוטקסטמאגרי מידעתוכנותקוד (״התוכן״וכן סמליליםסימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״הם בבעלות האתר בלבדאו בבעלות צד שלישישהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.

  2. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבדאלא אם צוין במפורש אחרתאין להעתיקלהפיץלהציג בפומבילבצע בפומבילהעביר לציבורלשנותלעבדליצור יצירות נגזרותלמכור או להשכיר כל חלק מן הנ"לבין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישיבכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרונייםמכאנייםאופטייםאמצעי צילום או הקלטהאו בכל אמצעי ודרך אחרתבלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחריםלפי הענייןובכפוף לתנאי ההסכמה.

  3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמוריש להימנע מלהסירלמחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחנילדוגמהסימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

  4. בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתרהאתר מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבדשאינו מסחרי.

 3. הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני:

  1. אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחריםאם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לךאנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

 4. הצהרות משתמש:

  1. בעת גלישה באתראתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים ו/או רכישה באתר הם נכוניםעדכנייםמדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורךבמקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושייםבין אם באמצעות BOTסקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

  2. האתר רשאילמנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלטמבלי לגרוע מהאמור לעילהאתר רשאי לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגוייםלא עדכניים או לא מלאים.

 5. פעילות אסורה באתר:

  1. אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועדהשימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.

  2. כמשתמש האתראתה מסכים שלא:

   1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסףמסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;

   2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;

   3. לעשות שימוש לא מורשה באתרלרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;

   4. לעקוףלהשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האתרלרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

   5. להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;

   6. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;

   7. לעשות שימוש אוטומטי במערכתכגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעותאו שימוש בכריית נתוניםרובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

   8. לנסות להתחזות לאדם אחר ו/או להעביר את פרטי הגישה לאתר לאדם אחר;

   9. להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטרידלהתעלל או לפגוע באדם אחר;

   10. להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;

   11. לאחזרלפענח או להנדס לאחור חלק מהאתראפשרות באתר או יישום באתר;

   12. להטרידלהפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;

   13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

   14. להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנוכולל אך לא רק HTML ,Java Script PHP ,CSS , JSON או קוד אחר;

   15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעבירוירוסיםסוסים טרויאנייםאו חומר אחרכולל שימוש בדואר זבלאשר יפריע לשימוש באתר;

   16. לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתרבהתאם לשיקול דעתו של האתר;

   17. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוקהתקנות והפסיקה.

  3. מבלי לגרוע מכל זכות נוספתכל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרוםבין היתרלסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

 6. תוכן צדדים שלישיים:

  1. האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים ("אתרי צד שלישי"וכן במאמריםתמונותטקסטגרפיקהתמונותעיצוביםמוסיקהסאונדוידאומידעאפליקציותתוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי ("תוכן של צד שלישי"). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקריםמנוטריםאו נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתרשהגעת אליו דרך האתרשזמין דרך האתר או מותקן בוכולל תוכןחוות דעתאמינותנוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישישימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינווהאחריות על כניסה לקישור זה היא על הגולש בלבדועליו לבדוק אותו טרם הכניסה אליו.

  2. האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.

 7. ניהול האתר:

  1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זהלשיקול דעתו הבלעדי של האתרלרבותללא הגבלהדיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרבלהגביל גישהלהגביל זמינותאו להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגיתכל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנהלפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלהוכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.

 8. הרשאה לדיוורפרסומים ופרסומת:

  1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתרמאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקיעדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

  2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.

  3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

  4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגוןשם פרטישם משפחהטלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורךבמקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

  5. מובהר כי אין חובה עלפי חוק למסור פרטים באתראולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.

  6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימושאלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

  7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללתבין היתרקבלת תוכן שיווקימידע ביחס למבצעיםעדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

  8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקיכאמורמהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת עלפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").

  9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצהאו כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא"לכל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמוררשאי האתרבכפוף לחוק התקשורתלהעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.

  10. האתר רשאי לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלטמבלי לגרוע מהאמור לעילרשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיווראו לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

   1. אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

   2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי עלפי דיני מדינת ישראלאו מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמוראו כדי לאפשרלהקללסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

   3. אם הופרו תנאי התקנון;

   4. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

   5. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו.

  11. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסדעגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכןמידענתוןמצגפרסומתמוצרשירות וכדהמופיעים בדיוורכל הסתמכות כאמור נעשית עלפי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.

  12. הדיוור בכללותולרבות כל המידע המופיע בומוצע כמות שהואויהיה מדויק ונכון ככל הניתןואולםיתכן והמידע אינו שלם או לחלופיןיתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

  13. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתרלרבות בקשר למיקומן באתרמובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישילאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגותאמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

 9. סיום:

  1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתרמבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זההאתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדיללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתוכמו כןהאתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עתללא אזהרה מראש.

 10. שינויים באתרתקלות והפסקות שירות:

  1. האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמתהאתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.

  2. האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינויהשעיה או הפסקת שירות כאמור.

  3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעויינתנו כסדרם או בלא הפסקותיתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקיםקלקוליםתקלות או כשלים – והכלבחומרהבתוכנהבקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

  4. האתר שומר על זכותו לשנותבכל עת וללא הודעה מוקדמתאת התנאים וההתניות בתקנון זה החלים על השימוש באתר ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם לתקנון.

 11. הרכישה באתר:

  1. מחיריםזמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעתהאתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון המוצרים ו/או השירותים או להפסיקם או לשנות את מחיר המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ומחוצה לוללא הודעה מוקדמת.

  2. בעת הזמנה באתראתה אחראי לספק מידע נכוןמדויקעדכני ומלאהאתר רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנהוהוא רשאי לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עתבמידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלההאתר יחזיר את סכום התשלום לאותו אמצעי התשלום.

  3. אםמכל סיבה שהיאחברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין רכישה באתרהאתר יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והוא רשאי לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישיבאמצעים אחריםלשיקול דעתו של האתרבמידה והאתר יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלוםאתה מתחייב לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לולרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.

  4. רכישה באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר.

 12. מדיניות אספקה:

  1. האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר לכל מקום עליו יסכימו הצדדים בעת ביצוע ההזמנה באתר.

  2. הזמנות יטופלו ויסופקו בלוחות הזמנים הבאים:

   1. עד ימי עסקים (לא כולל את יום ההזמנהבאמצעות שליח עד הבית;

   2. עד ימי עסקים (לא כולל את יום ההזמנהבאמצעות שליח עד הביתלקיבוציםמושבים ויישובים מרוחקים.

״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישילהוציא ימי שבתון של כלל המשקערבי חג וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים.

  1. עלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור בעת ביצוע ההזמנה באתר.

  2. האתר רשאי לקבוע סכום מינימום להזמנה באתר.

  3. במקרה שבו מוצר שהוזמן באתר אינו זמין במלאיהאתר יעדכן את המזמיןבמידה והמזמין לא יהיה זמיןהאתר ישלח את ההזמנה ללא המוצר החסר.

  4. במידה והלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת השליחבשעה שתואמה אתו מראשההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוח.

  5. אספקת הזמנות תתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:

   1. ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;

   2. האתר (לרבות חברת השליחויות שלומבצע חלוקה באותו אזור;

   3. אם מדובר בארגוןמוסדקיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד ו/או שאין בהם רישום מוסדר של רחובות ו/או מספרי בתיםההזמנה תימסר לנקודת החלוקה המרכזית באותו המקום.

  6. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או איאספקהשיגרם כתוצאה של:

   1. כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר;

   2. מסיבות הקשורות לחברת השליחויות של האתר;

   3. סגירת המשק כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעומכל סיבה שהיא.

 1. מדיניות החזרשינוי וביטול הזמנות:

  1. בקשה להחזרשינוי או ביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.

  2. החזרשינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.

  3. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.

  4. במידה וההחזרהשינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנהבקשה להחזרשינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר.

  5. החזרהשינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

  6. במקרה שהחזרשינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמהואושרו על ידי האתר:

   1. על הלקוח להשיב את המוצר לאתר כאשר הוא במצבו כפי שקבל אותובאריזתו המקורית בלבדאשר לא נפתחה ולא נפגמה;

   2. לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא;

   3. המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;

   4. העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;

   5. יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).

  7. במקרה שהחזרשינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצרהאחריות לאיסוף או החלפת המוצר הפגום מהמקום בו נמסרתחול על האתר.

  8. מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתרבמידה ולאחר בדיקת האתר המוצר ימצא תקין ו/או שהפגם נעשה לאחר קבלת הלקוח את המוצר כתוצאה של שימוש שאינו סבירהלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.

  9. האמור בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכןהתשמ"א-1981.

 2. אחריות המוצר:

  1. המוצרים המוצגים באתר מכוסים באחריות יצרן כמפורט להלן:

   1. אלקטרוניקה ומנועים – אחריות למשך תקופה של 12 חודשים מיום רכישת המוצר באתר ("תקופת האחריות").

   2. סוללותשלטיםמצלמהמטענים – אחריות למשך תקופה של חודשים מיום רכישת המוצר באתר ("תקופת האחריות").

  2. מימוש האחריות יתבצע בכפוף למדיניות היצרןורק לאחר בדיקה מוסמכת של המוצר על ידי המעבדה ואישור היצרן.

  3. למען הסר ספקבמקרים הבאים לא תחול אחריות כללוהאתר יהיה זכאי לתמורה בגין כל תיקון ו/או החלפה של המוצר:

   1. כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח;

   2. שחיקת איכות סבירה;

   3. נזק שנגרם כתוצאה מהפעלה לא נכונה ו/או שגיאת תפעול ו/או משימוש לא סביר ו/או לא תקין של הלקוח במוצר ברשלנות או בזדון ובניגוד להוראות השימוש של המוצר;

   4. אובדן המוצר או חלק ממנו;

   5. לאחר תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם האתר ו/או היצרן;

   6. נזק שנגרם למוצר על ידי הלקוחלרבות מגע עם מים ו/או כלור ו/או תמרוקים ו/או חומרים אחרים שעלולים לפגוע במוצר.

  4. בתום תקופת האחריותכל תיקון יחויב בתשלום.

  5. מימוש האחריות יתבצע באמצעות החזרת המוצר לכתובת האתרבכפוף להצגת חשבונית עסקה או הוכחת עסקה.

 3. סמכות שיפוט:

  1. על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראלאולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

  2. לבתי המשפט במחוז תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.

 4. דיוקתיקונים טכניים ואחרים:

  1. האתר בכללותולרבות כל המידע המופיע בומוצע לציבור כמות שהואויהיה מדויק ונכון ככל הניתןואולםיתכן והמידע אינו שלם או לחלופיןיתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידעהאתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 5. אחריות האתר:

  1. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדםלא תהיה לגולש כל טענהתביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכניםיכולותיהםמגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

  2. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבדייתכנו הבדלים מסוימים במראהבגווןבגודלוכיו"ב בין המוצרכפי שהוא מוצג באתרלבין המוצר שיסופק ללקוחטעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא יחייב את האתר.

  3. יש לקרוא את המופיע על גבי אריזת המוצר לפני השימוש בו ולקרוא בעיון את הוראות המוצר (כגון תפעול המוצרתחזוקת המוצרגיל מינימלי לשימושהוראות שימוש וכד') והאחריות הינה על הלקוח.

  4. המוצרים המופיעים באתר עשויים להיות מיוצרים ו/או מיובאים ו/או משווקים ו/או מסופקים על ידי צדדים שלישייםלקוחות האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך ושהם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מהיצרן ו/או היבואן ו/או המשווק ו/או הספק פיצוי בגין כל נזקישיר או עקיףלרבות נזק גוףאשר ייגרם להם שהוא מעבר לעלות המוצר.

  5. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולשהאתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתריהיו מלאיםנכוניםחוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולשהאתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהםאו משימוש בהםאו מהסתמכות עליהםלרבות: (1) שגיאותטעויות ואידיוקים; (2) נזק לגוף או לרכושמכל סוגהנגרם עקב השימוש באתר ו/או רכישה באתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באגוירוססוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.

 6. מדיניות פרטיות:

  1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות ולא מעביר פרטי לקוחות לצד ג.

  2. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתרהאתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלךאשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתרהמידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IPסוג דפדפןזמני גלישה וכניסה לאתראופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישהפרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת (המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד"המידע הנאסף באתר"). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:

   1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;

   2. תפעולו התקין של האתר;

   3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;

   4. שיפור שירות הלקוחות של האתר;

   5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות;

   6. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותךמעת לעת;

   7. בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

   8. בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע למוצרים אותם האתר מספק;

   9. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.

  3. האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהווזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות והשלמת הליך רכישה שבוצע באתרואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתריובהר כי בכל מקרה לא יועברו לצדדים שלישיים פרטי כרטיס אשראי של הלקוח.

  4. יחד עם זאתהאתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראימספרי תעודות זהות וכיו״בבכל אחד מהמקרים הבאים:

   1. ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;

   2. האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמורלמשלמכוח צו בית משפט;

   3. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה;

   4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר אשר תחייב חשיפת הפרטים;

   5. אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתראו בקשר כלשהו עם האתרפעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדיןאו כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;

   6. בכל מקרה שהאתר יסבורכי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

   7. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוקאינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגלטאבולה ואחרים.

כמו כןיתכן שהאתר יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבדשאינו אישי או פרטילגבי השימוש באתרכגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר;

   1. אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתראבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.

  1. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

 1. שיפוי:

  1. על הגולש לשפות את האתרעובדיומנהליושותפיו העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזקהפסדאבדן רווחתשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון.

 2. שונות:

  1. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתראי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זהלא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראההאתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.

 3. צרו קשר:

  1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טובאם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהונא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדםפניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת:

עליה 14, רמת השרון (דואר בלבד);

טלפון:

050-7007122;

דוא"ל:

Anigom@anigom.com

כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל עורכי דין ואין להעתיקלשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרוןנובמבר 2021

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות